Alex Titus takes on the 'Israel Lobby' myth on the John Fredericks Radio Show

Alex Titus takes on the 'Israel Lobby' myth on the John Fredericks Radio Show